Etyka publikacji

Wydawnictwo Yellow Point Publications (dalej YPP) stosuje się do zasad etyki publikacji monografii naukowych zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (COPE – Committee on Publication Ethics) w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym.


W związku z tym wszystkie elementy procesu wydawniczego prowadzone są z zachowaniem zasad maksymalnej transparentności. Celem tych działań jest opublikowanie możliwie najlepszej pod kątem naukowym jak i typograficznym pracy naukowej.

Wydawnictwo powołuje radę naukową, która jest organem doradczym w współpracującym wraz z redakcją, pomagającym podjąć decyzje o przyjęciu tekstu do procesu wydawniczego jak i przy wskazywaniu recenzentów. Wydawnictwo pragnie tutaj zaznaczyć, że nie przesyła całych manuskryptów do wglądu członkom rady, a jedynie ogólny opis charakterystyki działa lub/też jego fragmenty (np. wprowadzenie lub podsumowanie) każdorazowo wybrane i zatwierdzone przez Autora.  

Członkowie rady naukowej

Zgodnie z wymienionymi wyżej założeniami, wydawnictwo YPP przyjmuje następującą politykę wydawniczą:

 • O publikacji tekstu decyduje wyłącznie jego wartość naukowa, bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy przekonania polityczne Autorów.
 • Przed akceptacją do przystąpienia do procesu wydawniczego zgłoszony manuskrypt jest weryfikowany pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, autoplagiatom, nadużyciom i publikacjom bazującym na fałszywych danych jak i przeciwdziała publikacji zbędnych/ zduplikowanych tekstów, a także procederów określanych jako ghostwriting i guest/gift autorship (prace pisane na zamówienie). W tym celu używa także programów antyplagiatowych. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o nieuczciwe praktyki w dowolnym momencie procesu wydawniczego, jak również już po opublikowaniu tekstu, wydawnictwo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z autorem, a także podejmuje dalsze kroki zgodnie z wytycznymi sugerowanymi przez COPE.
 • Wszystkie teksty przyjęte do dalszego postępowania wydawniczego są odsyłane do recenzji (więcej w część o recenzjach).
 • Wydawnictwo decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie Rady Naukowej, recenzje dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu, oraz istotnym wkładzie w rozwój nauki.
 • Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani przez żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym: m.in. jak recenzentów, redaktórów, tłumaczy jak i członków Rady Wydawnictwa itd.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w manuskrypt w celu przygotowania jak najlepszego pod kątem merytorycznym jak i typograficznym tekstu. Redakcja zobowiązuję się w każdym jednym przypadku do współpracy nad wszelkimi poprawkami wspólnie z autorami i ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej.
 • Redakcja dba o spójność tekstów, a w przypadku dostrzeżonych błędów, publikuje korekty, erraty oraz sprostowania na stronie wydawnictwa.
 • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów oraz manuskryptu, tabel, wykresów jak i wszystkich pozostałych elementów graficznych itp.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
 • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
 • każdy przypadek zostaje jasno omówiony w umowie wydawniczej z autorem.
 • Wydawnictwo w każdym przypadku wykrycia nieuczciwości naukowej poinformuje o zaistniałej sytuacji przełożonych Autora lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami, a także opublikuje oświadczenie o wycofaniu publikacji. W przypadku plagiatu Redakcja poinformuje redaktora drugiego czasopisma, który został włączony w tę sprawę lub wydawcę splagiatowanej książki.
Źródła danych

Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Bibliografia

Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.

Inni autorzy

Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.