Proces publikacji

Sprawdź szczegóły dotyczące procesu publikacji, zasad recenzowania publikacji oraz zasad etycznych, które obowiązują recenzentów.

Proces publikacji

Wydawnictwo Yellow Point Publications zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) przyjęło następujący proces przebiegu procesu wydawniczego monografii.

 • Zapoznanie się redakcji wydawnictwa z nadesłanym tekstem oraz omówienie z autorem przebiegu procesu wydawniczego.
 • Po wstępnym przyjęciu tekstu przesłanie do zaopiniowania radzie naukowej Wydawnictwa przyjętego tekstu. Zaproponowanie przez radę recenzentów publikacji. Proces ten powinien trwać maksymalnie 2 tygodnie.
 • Jeżeli tekst zostaje zaopiniowany pozytywnie następuje omówienie tekstu oraz materiału graficznego z autorem (w tym zasad pozyskania praw autorskich itp.) oraz ustalenie wizji typograficznej przyszłej publikacji.
 • Po uzgodnieniu szczegółów następuje podpisanie umowy z autorem.
 • Przesłanie tekstu i materiałów graficznych do recenzentów (zazwyczaj dwóch, liczba ta może być jednak mniejsza lub większa w zależności od opinii rady naukowej i redakcji). Ze względu na wąskie grono specjalistów w zakresie różnych specjalizacji w archeologii, recenzje odbywają się w trybie jawnym. To znaczy, że nazwisko autora oraz recenzentów jest znane wszystkim zainteresowanym. Wybór recenzentów następuje w oparciu o opinie rady naukowej Wydawnictwa zgodnie z zasadami etyki wydawniczej (zobacz COPE – https://publicationethics.org). Czas oczekiwania na recenzje wydawnictwo ustala na 2 miesiące, ze względu jednak na tryb pracy naukowo-badawczej (badania terenowe, sesje na uczelniach itp.) recenzentów może on być inny.
 • Przesłanie tekstu recenzji autorowi oraz redakcji.
 • Biorąc pod uwagę teksty recenzji. Wydawnictwo ustala z autorem dalsze postępowanie. Zazwyczaj są to następujące sytuacje, należy jednak zaznaczyć, że każdy przypadek jest inny:
 • Przyjęcie tekstu do publikacji wraz z niewielkimi zmianami zasugerowanymi przez recenzentów i redaktora.
 • Przyjęcie tekstu do publikacji po naniesieniu przez autora większych poprawek (w tym merytorycznych) zasugerowanych przez recenzentów jak i redaktora. W tym wypadku konieczne jest ponowne recenzowanie poprawionego już tekstu.
 • Rezygnacja z dalszego postępowania wydawniczego – rozwiązanie umowy z wydawnictwem.
 • W wypadku decyzji o kontynuowaniu publikacji z uwzględnieniem niewielkich zmian zostaje przygotowana pierwszej korekta w oparciu o uwagi redaktora oraz recenzentów.
 • Przesłanie tekstu do autora w celu omówienia i naniesienia sugerowanych poprawek redaktorski. Redaktor na tym etapie wskazuje zmiany które autor powinien nanieść w tekście. Praca redaktora z autorem nad tekstem trwa zależnie od wymaganych poprawek. Na tym etapie następują również ostatnie poprawki dotyczące materiałów graficznych.
 • Złamanie tekstu i przygotowanie zamkniętego pliku pdf. Proces ten trwa w zależności od wielkości tekstu i jego skomplikowania oraz zamieszczonego materiału graficznego.
 • Druga korekta – wysłanie pliku pdf/wydruku próbnego autorowi. Na tym etapie nie następuje większa ingerencja w tekst publikacji – poparwiane są jedynie literówki i inne podobne niewielkie błędy. Zwyczajowo trwa do 2 tygodni.
 • Przesłanie gotowego zamkniętego pliku do drukarni.
 • Promocja i dystrybucja książki.

Zasady recenzowania publikacji

Wydawnictwo YPP recenzuje wszystkie teksty przed ich publikacją. Redakcja wydawnictwa współpracując w porozumieniu z Autorem oraz Radą Naukową wyznacza recenzentów (zazwyczaj dwóch, jednak liczba ta może być różna). Redakcja prosi autorów o zasugerowanie recenzentów, jednak ostateczna decyzja podjęta jest wspólnie z radą naukową. Celem tego działania jest upewnienie się, że recenzja przeprowadzona jest przez specjalistę ze swojej dziedziny.

Przy wyborze recenzentów brane są pod uwagę następujące kwestie:

 • Recenzent musi posiadać doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w danej dziedzinie.
 • Recenzent powinien być osobą biegłą w swojej dziedzinie oraz znaną i rozpoznawaną w środowisku naukowym.
 • Jeśli poglądy naukowe recenzenta diametralnie się różnią od prezentowanych w pracy powinien on zostać obiektywny oceniając nadesłaną pracę i móc przeanalizować jej rzetelność i innowacyjność, lub też poinformować redakcje o konflikcie interesów z autorem.

  Recenzentami mogą zostać jedynie pracownicy naukowi z Polski jak i z zagranicy w stopniu naukowym doktora lub wyższym, pod warunkiem, że spełniają wymienione wyżej warunki.

  Recenzje monografii naukowych są recenzjami otwartymi (open review), to znaczy, że recenzenci jak i autor znają wzajemnie swoje nazwiska.

  Przy wyborze recenzentów rada naukowa oraz redakcja kierują się jednie kwestią merytorycznego przygotowania recenzętów do przygotowania recenzji; takie kwestie jak płeć, pochodzenie, narodowość, wyznanie czy orientacja seksualna lub poglądy polityczne nie są brane pod uwagę.

  Recenzenci proszeni są o odniesienie się do kilku zagadnień związanych z manuskryptem, m.in.:
 • Czy nadesłany manuskrypt jest oryginalnym tekstem, istotnym w danej dziedzinie nauki.
 • Czy tekst zawiera aktualne odniesienia do współcześnie prowadzonych, podobnych badań w danej dziedzinie.
 • Czy tekst przyczynia się do rozwoju danej dziedziny nauki.
 • Jakie są mocne i słabe strony danej książki.

Zasady etyczne obowiązujące Recenzentów

 • Ocena manuskryptu powinna być uzasadniona, poparta własną argumentacją Recenzenta. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się przez Autora nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu, Recenzent jest zobowiązany poinformować o tym Redaktora.
 • Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
 • Recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez Redakcję terminie, w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym Redakcję. Przewidywany czas przygotowania recenzji nie powinien wynosić więcej niż 2 miesiące.
 • Tekst naukowy poddawany recenzji jest dokumentem poufnym, co oznacza, że Recenzent nie może go udostępniać innym osobom, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Redaktora. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów – Recenzent nie sporządza recenzji prac, jeśli występuje między nim a Autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z Autorami. Recenzent nie może bez zgody Autora wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu.

W przypadku zajścia jakichkolwiek nieprawidłowości, wydawnictwo będzie stosowała się do procedur zalecanych przez COPE. Dotyczą one sposobu postępowania w przypadkach: podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację; podejrzenia o plagiat; podejrzenia o sfabrykowanie danych; zmian na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe; gdy Recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie; gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule; gdy Redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem; a także podejrzenia, że Recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.