Aleksandra Pankiewicz "Pottery at the Borderland. Southern influences in Silesia and Lesser Polandin 9th and 10th century"

75,00 

Wrocław 2020

Format: 175 x 248 mm

Strony: 464

Oprawa twarda

ISBN 978-83-950094-3-3

 

Recenzja

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D

dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr

 Najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki na pograniczu polsko-czeskim. Sam ten obszar jest niezwykle istotny z perspek-tywy historii obu tych państw, natomiast problem pogranicza, to temat w literaturze naukowej wyjątkowo ciekawy. Wskazuje on na obszar,  w którym następuje swoisty tumult – zintensyfikowana wymiana ludzi, myśli jak i kultury materialnej. Do tej ostatniej należy tytułowa ceramika. Przede wszystkim stanowi ona źródło bardzo czułe na wszelkie zmiany kulturowe, a dodatkowo w archeologicznej tradycji badawczej jest okraszona niezwykle bogatą literaturą, w której autorka sprawnie nawiguje.

W niniejszej książce, wspomniane studium ceramiki to jedynie przyczynek do bardziej wnikliwych I szerzej zakrojonych rozważań. Dr Pankiewicz wykracza poza tradycyjny warsztat badawczy archeologa i na podstawie źródeł ceramicznych kreśli zarys kulturowo-polityczny ziem wspomnianego pogranicza w IX-XI w. n.e. czerpiąc obficie

z literatury naukowej zarówno polskiej jak i czeskiej.

Książka zawiera tekst oraz cały aparat naukowy w dwóch językach –angielksim jak i polskim.

Podobne produkty