The Collection of Ancient Coins in Lviv Historical Museum ed. by Adam Degler

290,00 

PRZEDSPRZEDAŻ – KSIĄŻKA BĘDZIE WYSŁANA 15.12.2023

Wrocław Lwów Paryż 2023

Wydane we współpracy z Lviv Historical Museum i August Bielowski Scientific Society

Format: 220 x 280 mm

Strony: 242

Oprawa twarda

Blok książki szyty

ISBN 978-83-950094-5-7

 

Recenzja

Prof. dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski

The Collection of Ancient Coins in Lviv Historical Museum jest pełnym katalogiem zbioru monet antycznych, które znajdują się w Muzeum Historycznym Lwowa, a jest ich dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy. Fotografie monet (awers i rewers) są w skali 1:1. Każda jest opatrzona szczegółowym opisem wraz z wymiarami, informacjami o pochodzeniu, stanie zachowania i analizą legendy oraz motywów. Część opisowa książki jest w trzech językach:angielskim, ukraińskim i polskim.

Work on this book, which began in 2017, continued beyond February 24, 2022. The color of the cover and the choice of the coin on it emphasize that cultural heritage unites societies and nations in their pursuit of freedom. Polish-Ukrainian ties, tightened in the spring of 2022, will surely bring many joint scientific initiatives in the future. We hope this book will follow this trend. The assemblage of ancient coins in Lviv Historical Museum is published for the first time in its entirety thanks to the cooperation between Lviv Historical Museum and August Bielowski Scientific Society. Polish and Ukrainian authors described various parts of the collection in accordance with the available information about their provenance. These are the coins of the Greeks, Romans and other ancient peoples, from various Lviv’s public or private collections, single finds and hoards of Roman denarii from Łuczyce, Przędzel, Olejów and Zbuż, as well as a part of the famous hoard from Boroczyce, discovered in 1928 in Volhynia. The collection are the few modern coins similar to the ancient ones and imitations from the workshops of the Barbarians are interesting addition to the collection.

Робота над цією книгою, розпочата у 2017 р., тривала до 24 лютого 2022 року. Колористика обкладинки та вибір монети, яка на ній зображена, повинні підкреслити, що культурна спадщина є чимось, що об’єднує суспільства та народи в прагненні до свободи. Польсько-українські зв’язки, посилені навесні 2022 року, безсумнівно принесуть багато спільних наукових ініціатив. Сподіваємося, що ця книга відповідатиме цій тенденції. Колекція античних монет Львівського історичного музею в повному обсязі публікується вперше завдяки співпраці Львівського історичного музею та Наукового товариства Августа Біловського. Польські та українські автори описали різні частини колекції згідно з доступною інформацією про їх походження. Це монети греків, римлян, інших стародавніх народів, що походять з різних львівських публічних або приватних зібрань, поодинокі знахідки та скарби римських денаріїв з Лучиць, Пшендзеля, Оліїва та Збужа, а також частина відомого скарбу з Борочича, виявленого в 1928 році на Волині. Цікавим доповненням є кілька нумізматичних «новотворів», виготовлених за зразком античних, а також імітації з варварських майстерень.

Praca nad tą książką, rozpoczęta w 2017 roku, była kontynuowana po 24 lutego 2022 roku. Kolorystyka okładki i wybór monety ją zdobiącej ma podkreślać, że dziedzictwo kulturowe jest czymś, co łączy społeczeństwa i narody w dążeniu do wolności. Więzi polsko-ukraińskie, zacieśnione wiosną 2022 roku, z pewnością przyniosą w przyszłości wiele wspólnych inicjatyw naukowych. Mamy nadzieję, że ta książka wpisze się w ten nurt. Zbiór monet antycznych w Lwowskim Muzeum Historycznym publikowany jest po raz pierwszy w całości dzięki współpracy między Lwowskim Muzeum Historycznym a Towarzystwem Naukowym Imienia Augusta Bielowskiego. Polscy i ukraińscy autorzy opisali w nim różnorodne części zbioru zgodnie z dostępnymi informacjami o ich proweniencji. Są to monety Greków, Rzymian i innych ludów starożytnych pochodzące z różnych lwowskich zbiorów publicznych lub prywatnych, znaleziska pojedyncze oraz skarby denarów rzymskich z Łuczyc, Przędzela, Olejowa i Zbuża, a także cząstka słynnego skarbu z Boroczyc, odkrytego w 1928 roku na Wołyniu. Ciekawe uzupełnienie stanowią natomiast nieliczne numizmaty nowożytne na wzór antycznych oraz imitacje z warsztatów Barbarzyńców.

 

Podobne produkty