“The Collection of Ancient Coins in Lviv Historical Museum” pod redakcją Adama Deglera

Mamy przyjemność ogłosić, że jeszcze tego lata ukaże się książka “The Collection of Ancient Coins in Lviv Historical Museum” pod redakcją Adama Deglera. Publikacja jest efektem współpracy pomiędzy Львівський історичний музей , a Towarzystwem Naukowym Imienia Augusta Bielowskiego z naszym skromnym wkładem. Katalog monet jest w trzech językach: angielskim, ukraińskim i polskim. Więcej szczegółów wkrótce, a poniżej informacje o książce również w trzech językach.
Work on this book, which has begun in 2017, and continues beyond February 24, 2022. The colors of the cover and the choice of the coin emphasize that cultural heritage unites societies and nations in their pursuit of freedom. Polish-Ukrainian ties, tightened in the spring of 2022, will surely bring many joint scientific initiatives in the future. We hope this book will follow this trend.
The assemblage of ancient coins in the Lviv Historical Museum is published for the first time in its entirety thanks to the cooperation between the Lviv Historical Museum and the Scientific Society of August Bielowski. Polish and Ukrainian authors described various parts of the collection in accordance with the available information about their provenance. These are the coins of the Greeks, Romans and other ancient peoples from various Lviv’s public or private collections, single finds and treasures of Roman denarii from Łuczyce, Przędzel, Olejów and Zbuż, as well as a part of the famous treasure from Boroczyce, discovered in 1928 in Volhynia. An interesting addition to this collection are the few modern coins similar to the ancient ones and imitations from the workshops of the Barbarians.
Робота над цією книгою, розпочата у 2017 р., тривала до 24 лютого 2022 року. Колористика обкладинки та вибір монети, яка на ній зображена, повинні підкреслити, що культурна спадщина є чимось, що об’єднує суспільства та народи в прагненні до свободи. Польсько- -українські зв’язки, посилені навесні 2022 року, безсумнівно принесуть багато спільних наукових ініціатив. Сподіваємося, що ця книга відповідатиме цій тенденції. Колекція античних монет Львівського історичного музею в повному обсязі публікується вперше завдяки співпраці Львівського історичного музею та Наукового товариства Августа Біловського. Польські та українські автори описали різні частини колекції згідно з доступною інформацією про їх походження. Це монети греків, римлян, інших стародавніх народів, що походять з різних львівських публічних або приватних зібрань, поодинокі знахідки та скарби римських денаріїв з Лучиць, Пшендзеля, Оліїва та Збужа, а також частина відомого скарбу з Борочича, виявленого в 1928 році на Волині. Цікавим доповненням є кілька нумізматичних «новотворів», виготовлених за зразком античних, а також імітації з варварських майстерень.
Praca nad tą książką, rozpoczęta w 2017 roku, była kontynuowana po 24 lutego 2022 roku. Kolorystyka okładki i wybór monety ją zdobiącej ma podkreślać, że dziedzictwo kulturowe jest czymś, co łączy społeczeństwa i narody w dążeniu do wolności. Więzi polsko-ukraińskie zacieśnione wiosną 2022 roku z pewnością przyniosą w przyszłości wiele wspólnych inicjatyw naukowych. Mamy nadzieję, że ta książka wpisze się w ten nurt.
Zbiór monet antycznych w Lwowskim Muzeum Historycznym publikowany jest po raz pierwszy w całości dzięki współpracy między Lwowskim Muzeum Historycznym a Towarzystwem Naukowym Imienia Augusta Bielowskiego. Polscy i ukraińscy autorzy opisali w nim różnorodne części zbioru zgodnie z dostępnymi informacjami o ich proweniencji. Są to monety Greków, Rzymian i innych ludów starożytnych pochodzące z różnych lwowskich zbiorów publicznych lub prywatnych, znaleziska pojedyncze oraz skarby denarów rzymskich z Łuczyc, Przędzela, Olejowa i Zbuża, a także cząstka słynnego skarbu z Boroczyc, odkrytego w 1928 roku na Wołyniu. Ciekawe uzupełnienie stanowią natomiast nieliczne numizmaty nowożytne na wzór antycznych oraz imitacje z warsztatów Barbarzyńców.

Pozostałe aktualności

Od dziś w specjalnej cenie mogą Państwo zamawiać u nas serię The Prehistory of Bohemia. Prezentowana seria składa się z 7 części w wersji