Aleksandra Pankiewicz”Pottery at the Borderland”

Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki na pograniczu polsko-czeskim. Sam ten obszar jest niezwykle istotny z perspektywy historii obu tych państw, natomiast problem pogranicza, to temat w literaturze naukowej wyjątkowo ciekawy. Wskazuje on na obszar, w którym następuje swoisty tumult – zintensyfikowana wymiana ludzi, myśli jak i kultury materialnej. Do tej ostatniej należy tytułowa ceramika. Przede wszystkim stanowi ona źródło bardzo czułe na wszelkie zmiany kulturowe, a dodatkowo w archeologicznej tradycji badawczej jest okraszana niezwykle bogatą literaturą, w której autorka sprawnie nawiguje.

W niniejszej książce, wspomniane studium ceramiki to jedynie przyczynek do bardziej wnikliwych i szerzej zakrojonych rozważań. Dr Pankiewicz wykracza poza tradycyjny warsztat badawczy archeologa i na podstawie źródeł ceramicznych kreśli zarys kulturowo-polityczny ziem wspomnianego pogranicza w IX-XI w. n.e. czerpiąc obficie z literatury naukowej zarówno polskiej jak i czeskiej.

Książka zawiera tekst oraz cały aparat naukowy w dwóch językach –angielskim jak i polskim.